Tisky – Vzestup a pád
Na vyobrazeních lze vidět alegorii vzestupu, zároveň se ale na nich předměty propadají do imaginárních mezer, a dynamizují tak sémantické pole a vzájemnou hru figur. Postavy, které se vznášejí, nebo lépe řečeno stoupají vzhůru, jsem vytvořila podle dvou knih: trup je inspirovaný modelem pláště z Diderotovy a D’Alembertovy Encyklopedie, zatímco končetiny pochází z knihy Ikonologie od Cesara Ripy z 16. století. Samozřejmě jsem tyto postavy velmi dlouho precizovala, abych umocnila jejich statičnost, která vytváří přesvědčivý kontrast k alegorii pohybu otevírající nové roviny lidského poznání.

Kombinací prvků z Diderotovy a D’Alembertovy ilustrované Encyklopedie bylo možné dosáhnout prohloubení sledovaného tématu. V Encyklopedii jsem se inspirovala „pozůstatky“ (různými ilustracemi odpadů z výroby), dále motivy kouře a kabátů, které symbolizují rozmanité sociální funkce.


Two Prints – Rising and descending
The two pictures bring together a scenario of rising, on the one hand, and, on the other, objects drowning into imaginary crevices, thus dynamizing the semantic field and the interplay of the figures. I have developed the floating—or better, rising—figures from two compendia: the trunk is formed by a coat model from the Encyclopédie, the limbs, on the other hand, are from Cesare Ripa’s 16th-century Iconologia. However, it has taken long to perfect the figures and to mollify their fixed representative status in a way that they could serve as an allegorical figure of motion which—purified, focused and ready to act—is on its way to a new level of consciousness.

By combining them with elements from the sketchbooks to the Encyclopédie by Diderot and D’Alembert, I was capable of exploring this topic area more profoundly. The “remnants” (richly variegated drawings of production waste), the smoke and the coats intended for the various social functionaries are all taken from the Encyclopédie.